user
Zgjidh Produktin me keste
 
Produkti:*
Smart Card:*
Kësti Mujor : 1800 Lekë
Pagesa për lidhjen e kontratës: 4020 Lekë. (Cmimi ditor : 60 Lekë)  
 
Te dhenat e Abonentit
Emer: *
Mbiemer: *
Nr i Id /Pasaportes: *
Nr. i Celularit: *
Email: *
Adresa:
Shteti: *
Qyteti: *
Personal / Biznes:
 
Nipt:
Konfirmo tё dhёnat Shiko Termat dhe Kushtet