Paketa Tokesore


Paketa Fillestare Info

990 Lekë [€ 7,4]

8.990 Lekë [€ 67,6]

Paketa FamiljareInfo

1.390 Lekë [€ 10,5]

3.290 Lekë [€ 24,7]

11.390 Lekë [€ 85,6]

Paketa Premium Info

8.990 Lekë [€ 67,6]

24.690 Lekë [€ 185,6]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,5]

600 Lekë [€ 4,5]

1.800 Lekë [€ 13,5]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen