Paketa Tokesore


Paketa Fillestare Info

990 Lekë [€ 7,4]

8.990 Lekë [€ 67,6]

Paketa FamiljareInfo

1.390 Lekë [€ 10,5]

3.490 Lekë [€ 26,2]

11.990 Lekë [€ 90,2]

Paketa Premium Info

8.490 Lekë [€ 63,8]

24.990 Lekë [€ 187,9]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,5]

600 Lekë [€ 4,5]

1.800 Lekë [€ 13,5]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen