Paketa Tokesore


Paketa Fillestare Info

8.990 Lekë [€ 66,1]

Paketa FamiljareInfo

2.960 Lekë [€ 21,8]

10.250 Lekë [€ 75,4]

Paketa Premium Info

7.650 Lekë [€ 56,3]

24.690 Lekë [€ 181,5]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,2]

600 Lekë [€ 4,4]

1.800 Lekë [€ 13,2]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen