Paketa Tokesore


Paketa Fillestare Info

990 Lekë [€ 7,4]

8.990 Lekë [€ 67,6]

Paketa FamiljareInfo

1.290 Lekë [€ 9,7]

2.790 Lekë [€ 21,0]

9.110 Lekë [€ 68,5]

Paketa Premium Info

7.190 Lekë [€ 54,1]

21.750 Lekë [€ 163,5]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,5]

600 Lekë [€ 4,5]

1.800 Lekë [€ 13,5]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen