Paketa Tokesore


Paketa Fillestare Info

8.990 Lekë [€ 66,1]

Paketa FamiljareInfo

3.290 Lekë [€ 24,2]

11.390 Lekë [€ 83,8]

Paketa Premium Info

8.990 Lekë [€ 66,1]

28.990 Lekë [€ 213,2]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,2]

600 Lekë [€ 4,4]

1.800 Lekë [€ 13,2]

Big Brother Info

1.990 Lekë [€ 14,6]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen