Paketa Tokesore


Paketa Fillestare Info

8.990 Lekë [€ 65,1]

Paketa FamiljareInfo

3.290 Lekë [€ 23,8]

11.390 Lekë [€ 82,5]

Paketa Premium Info

8.990 Lekë [€ 65,1]

28.990 Lekë [€ 210,1]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,1]

600 Lekë [€ 4,3]

1.800 Lekë [€ 13,0]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen