Paketa Satelitore


Paketa Fillestare Info

8.990 Lekë [€ 65,1]

Paketa FamiljareInfo

5.690 Lekë [€ 41,2]

19.990 Lekë [€ 144,9]

Paketa Premium Info

10.590 Lekë [€ 76,7]

34.990 Lekë [€ 253,6]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,1]

600 Lekë [€ 4,3]

1.800 Lekë [€ 13,0]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen