Paketa Satelitore


Paketa Fillestare Info

1.090 Lekë [€ 8,2]

8.990 Lekë [€ 67,6]

Paketa FamiljareInfo

2.190 Lekë [€ 16,5]

5.690 Lekë [€ 42,8]

19.990 Lekë [€ 150,3]

Paketa Premium Info

10.590 Lekë [€ 79,6]

29.690 Lekë [€ 223,2]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,5]

600 Lekë [€ 4,5]

1.800 Lekë [€ 13,5]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen