Paketa Satelitore


Paketa Fillestare Info

1.090 Lekë [€ 8,2]

9.450 Lekë [€ 71,1]

Paketa FamiljareInfo

2.190 Lekë [€ 16,5]

5.690 Lekë [€ 42,8]

18.990 Lekë [€ 142,8]

Paketa Premium Info

9.490 Lekë [€ 71,4]

29.690 Lekë [€ 223,2]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,5]

600 Lekë [€ 4,5]

1.800 Lekë [€ 13,5]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen