Paketa Satelitore


Paketa Fillestare Info

8.990 Lekë [€ 66,1]

Paketa FamiljareInfo

5.690 Lekë [€ 41,8]

19.990 Lekë [€ 147,0]

Paketa Premium Info

10.590 Lekë [€ 77,9]

34.990 Lekë [€ 257,3]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,2]

600 Lekë [€ 4,4]

1.800 Lekë [€ 13,2]

Big Brother Info

1.990 Lekë [€ 14,6]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen