Paketa Satelitore


Paketa Fillestare Info

1,090 Lekë [€ 8.2]

9,450 Lekë [€ 71.1]

Paketa FamiljareInfo

2,190 Lekë [€ 16.5]

5,690 Lekë [€ 42.8]

18,990 Lekë [€ 142.8]

Paketa Premium Info

9,490 Lekë [€ 71.4]

29,690 Lekë [€ 223.2]

Te Tjera Info

1,390 Lekë [€ 10.5]

600 Lekë [€ 4.5]

1,800 Lekë [€ 13.5]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen