Paketa Satelitore


Paketa Fillestare Info

8.990 Lekë [€ 66,1]

Paketa FamiljareInfo

5.120 Lekë [€ 37,6]

17.990 Lekë [€ 132,3]

Paketa Premium Info

8.990 Lekë [€ 66,1]

29.890 Lekë [€ 219,8]

Te Tjera Info

1.390 Lekë [€ 10,2]

600 Lekë [€ 4,4]

1.800 Lekë [€ 13,2]

Terma dhe kushtet e Kontratës / Dhënie pëlqimi

Te dhenat e tua

Plotёso Kontratёn

Abonimet e Tua

Perfundo Blerjen